معنی و ترجمه کلمه venture به فارسی venture یعنی چه

venture


مشارکت ،فعاليت اقتصادى ،ابتکار،سوداگرى ،تصدى ،جرات ،جسارت ،معامله قمارى ،اقدام بکار مخاطره اميز،ريسک ،اقدام يا مبادرت کردن به
قانون ـ فقه : معامله قمارى
بازرگانى : تصدى ،خطر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها