معنی و ترجمه کلمه verba accipienda sunt secundum به فارسی verba accipienda sunt secundum یعنی چه

verba accipienda sunt secundum


subjectam materiam
قانون ـ فقه : الفاظ بايد به مقتضاى موضوع تعبير و تفسير شوند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها