معنی و ترجمه کلمه vertical center line illusion به فارسی vertical center line illusion یعنی چه

vertical center line illusion


روانشناسى : خطاى خط قائم مرکزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها