معنی و ترجمه کلمه vice versa به فارسی vice versa یعنی چه

vice versa


در جهت مخالف ،بطور عکس ،معکوسا،برعکس
بازرگانى : معکوس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها