معنی و ترجمه کلمه vital به فارسی vital یعنی چه

vital


حياتى ،وابسته بزندگى ،واجب ،اساسى
علوم نظامى : وابسته به زندگى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها