معنی و ترجمه کلمه voltage drop به فارسی voltage drop یعنی چه

voltage drop


افت ولتاژ
علوم مهندسى : افت فشار الکتريکى
الکترونيک : افت ولت
شيمى : افت ولتاژ
علوم هوايى : افت ولتاژ

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها