معنی و ترجمه کلمه voltage swing به فارسی voltage swing یعنی چه

voltage swing


نوسان فشار الکتريکى
علوم مهندسى : نوسان ولتاژ

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها