معنی و ترجمه کلمه von neuman morgensterm utility index به فارسی von neuman morgensterm utility index یعنی چه

von neuman morgensterm utility index


شاخص مطلوبيت ون نيومن
بازرگانى : مورگن استرن منظور شاخص عددى براى مطلوبيت مورد انتظار استکه دروضعيت ريسک و نامطمئنى ازاين شاخص استفاده ميشود . ازنظر رياضى اين شاخص در حقيقت اميد رياضى مژلوبيت کل است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها