معنی و ترجمه کلمه wage push inflation به فارسی wage push inflation یعنی چه

wage push inflation


بازرگانى : تورم ناشى از فشار مزد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها