معنی و ترجمه کلمه wald-wolfowitz test به فارسی wald-wolfowitz test یعنی چه

wald-wolfowitz test


روانشناسى : ازمون والد - ولفوويتز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها