معنی و ترجمه کلمه warned protected به فارسی warned protected یعنی چه

warned protected


علوم نظامى : قابليت حفاظت نيروهاى خودى در مقابل انفجار اتمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها