معنی و ترجمه کلمه warning sign به فارسی warning sign یعنی چه

warning sign


علامت اخطار
علوم مهندسى : علامت احضار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها