معنی و ترجمه کلمه warranted rate of growth به فارسی warranted rate of growth یعنی چه

warranted rate of growth


بازرگانى : نرخ رشد تضمين شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها