معنی و ترجمه کلمه watch به فارسی watch یعنی چه

watch


نگهبانى ،پاس ،نگهبان ،مراقبت کردن مواظبت کردن ،پاييدن ،ديدبان ،مدت کشيک ،ساعت جيبى و مچى ،ساعت ،مراقبت کردن ،مواظب بودن ،بر کسى نظارت کردن ،پاسدارى کردن
علوم نظامى : نگهبانى دادن
علوم دريايى : syn : guard،پاس نگهبانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها