معنی و ترجمه کلمه way point به فارسی way point یعنی چه

way point


ايستگاههاى هوايى
علوم نظامى : ايستگاههاى اصلى عمليات هوانوردى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها