معنی و ترجمه کلمه weight and balance sheet به فارسی weight and balance sheet یعنی چه

weight and balance sheet


علوم نظامى : برگ بازرسى تعادل وزن هواپيما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها