معنی و ترجمه کلمه weight average degree of polymerization به فارسی weight average degree of polymerization یعنی چه

weight average degree of polymerization


شيمى : ميانگين وزنى درجه بسپارش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها