معنی و ترجمه کلمه welding by electron beam به فارسی welding by electron beam یعنی چه

welding by electron beam


علوم مهندسى : جوشکارى با اشعه الکترونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها