معنی و ترجمه کلمه well doing به فارسی well doing یعنی چه

well doing


نيکو کار،درست کردار

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها