معنی و ترجمه کلمه what is your nationality به فارسی what is your nationality یعنی چه

what is your nationality


مليت شما چيست ،از کدام ملت هستيد

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها