معنی و ترجمه کلمه what is your will? به فارسی what is your will? یعنی چه

what is your will?


اراده شما چيست ؟،خواهش يا ميل يا خواسته شما چيست ؟


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها