معنی و ترجمه کلمه what is به فارسی what is یعنی چه

what is


کامپيوتر : فرضيه منطقى که اکثر برنامه هاى صفحه گشترده الکترونيکى براساس ان عمل مى کنند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها