معنی و ترجمه کلمه whether or not به فارسی whether or not یعنی چه

whether or not


)whether or no(بهرحال ،در همه حال ،بهرصورت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها