معنی و ترجمه کلمه with folded arms به فارسی with folded arms یعنی چه

with folded arms


دست بسينه

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها