معنی و ترجمه کلمه word of mouth به فارسی word of mouth یعنی چه

word of mouth


کلمات مصطلح ،صداى کلمه ،شفاهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها