معنی و ترجمه کلمه work hardening به فارسی work hardening یعنی چه

work hardening


علوم مهندسى : سخت گردانى سرد
عمران : سخت کارى فلزات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها