معنی و ترجمه کلمه work people به فارسی work people یعنی چه

work people


کارگران ،طبقه ،کارگر


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها