معنی و ترجمه کلمه yaws به فارسی yaws یعنی چه

yaws


(طب )بيمارى مسرى و عفونى حاصله در اثراسپيروکتى بنام)Treponema pertenue(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها