معنی و ترجمه کلمه yet به فارسی yet یعنی چه

yet


هنوز،تا ان زمان ،تا کنون ،تا انوقت ،تاحال ،باز هم ،بااينحال ،ولى ،درعين حال


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها