معنی و ترجمه کلمه yhis port is not yet peopled به فارسی yhis port is not yet peopled یعنی چه

yhis port is not yet peopled


اين بندر هنوز اباد نشده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها