معنی و ترجمه کلمه you are written به فارسی you are written یعنی چه

you are written


شما اشتباه کرديد،عقيده يا سخن شما درست نيست ،حق با شما نيست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها