معنی و ترجمه کلمه you do not look right به فارسی you do not look right یعنی چه

you do not look right


سرحال نيستيد،حالتان ساز نيست ،ناساز مينمائيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها