معنی و ترجمه کلمه you don't say so? به فارسی you don't say so? یعنی چه

you don't say so?


نه !نه بابا!

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها