معنی و ترجمه کلمه you have no option but to go به فارسی you have no option but to go یعنی چه

you have no option but to go


چاره اى جز رفتن نداريد،کارى جز رفتن نمى توانيد بکنيد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها