معنی و ترجمه کلمه your words offended her به فارسی your words offended her یعنی چه

your words offended her


سخنان شما به احساسات او برخورد،از سخنان شما رنجيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها