معنی و ترجمه کلمه فقدان اسید کلریدریک در شیره ى معده به انگلیسی فقدان اسید کلریدریک در شیره ى معده یعنی چه

فقدان اسید کلریدریک در شیره ى معده

achlorhydria

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها