معنی و ترجمه کلمه delegation of authority به فارسی delegation of authority یعنی چه

delegation of authority


مجاز شمردن ،دادن اختيارات
علوم نظامى : دادن اختيار انجام عمل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها