معنی و ترجمه کلمه گیج کننده به انگلیسی گیج کننده یعنی چه

گیج کننده

baffler
foudroyant
hectic
perplexing
problematic
problematical
puzzler
stickler
stunner
stunning
stupefacient
stupefier

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها