معنی و ترجمه کلمه inexplicit به فارسی inexplicit یعنی چه

inexplicit


غير صريح ،بطور ضمنى ،بدون توضيح ،دشوار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها