معنی و ترجمه کلمه فریاد تحریک و تشویق براى تازى شکارى مخصوص صید روباه به انگلیسی فریاد تحریک و تشویق براى تازى شکارى مخصوص صید روباه یعنی چه

فریاد تحریک و تشویق براى تازى شکارى مخصوص صید روباه

yoicks

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها