معنی و ترجمه کلمه prompt به فارسی prompt یعنی چه

prompt


کاراکتر يا پيامى که توسط کامپيوتر ارائه مى شود تا مشخص کند که اماده پذيرفتن ورودى صفحه کليد است ،اعلان ،فورى ،بيدرنگ ،سريع کردن ،بفعاليت واداشتن ،برانگيختن ،سريع ،عاجل ،اماده ،چالاک ،سوفلورى کردن
کامپيوتر : عکس العمل
قانون ـ فقه : فورى
بازرگانى : نقدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها