معنی و ترجمه کلمه he is possessed of wealth به فارسی he is possessed of wealth یعنی چه

he is possessed of wealth


او داراى ثروت است( دولتمنداست)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها