معنی و ترجمه کلمه isochronous به فارسی isochronous یعنی چه

isochronous


)isochronal(همزمان ،واقع شونده در فواصل منظم و مساوى ،متقارن ،متوازن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها