معنی و ترجمه کلمه عامل موثر در ازدیاد گویچه هاى قرمز خون یا هموگلوبین به انگلیسی عامل موثر در ازدیاد گویچه هاى قرمز خون یا هموگلوبین یعنی چه

عامل موثر در ازدیاد گویچه هاى قرمز خون یا هموگلوبین

hematinic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها