معنی و ترجمه کلمه cargo documentation به فارسی cargo documentation یعنی چه

cargo documentation


ثبت محمولات کشتى
علوم نظامى : بارنامه هاى کشتى بارنامه کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها