معنی و ترجمه کلمه گزینندگى به انگلیسی گزینندگى یعنی چه

گزینندگى

selectivity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها