معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 57 و جرم اتمى 138.9055 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 57 و جرم اتمى 138.9055 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 57 و جرم اتمى 138.9055 گرم بر مول

Lanthanum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها