معنی و ترجمه کلمه huge به فارسی huge یعنی چه

huge


سترگ ،کلان ،گنده ،تنومند،بزرگ جثه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها