معنی و ترجمه کلمه ماده چسبنده و لزج به انگلیسی ماده چسبنده و لزج یعنی چه

ماده چسبنده و لزج

goo

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها