معنی و ترجمه کلمه کندر به انگلیسی کندر یعنی چه

کندر

frankincense

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها